Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website (www.steca.be). Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is eigendom van Energiesystemen STECA

Contactgegevens:

Energiesystemen STECA
Gerhees 70
3980 HAM
Telefoon: 011 347 760
E-mail: info@steca.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0637.653.254
RPR: RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Intellectueel Eigendom

Alle teksten op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Energiesystemen STECA. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Energiesystemen STECA is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Energiesystemen STECA.

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Aansprakelijkheid

Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om de correctheid van de informatie op deze website te verzekeren. Toch kunnen wij geen enkele garantie bieden dat alle gegevens correct zijn. Energiesystemen STECA kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.  Energiesystemen STECA werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Energiesystemen STECA geeft dan ook op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Energiesystemen STECA zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat Energiesystemen STECA streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

Respect voor de privacy

Energiesystemen STECA verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Energiesystemen STECA gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Energiesystemen STECA verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. Wijzigingen aan de privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Energiesystemen STECA is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgen worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een mail ( info@steca.be) te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

 Externe links

Op onze website staan links naar andere sites. Deze links zijn alleen maar aangebracht ter informatie. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle en wij kunnen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites, voor het gebruik van deze sites of voor de producten en diensten die op deze websites worden voorgesteld of verkocht. Wij kunnen dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van onze website of van sites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Energiesystemen STECA is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.